V. ročník TEXTILE ART OF TODAY je medzinárodná prehliadka súčasného textilného umenia. Cieľom projektu je posunúť vnímanie klasického textilného umenia k reflexii modernej doby, plnej moderných technológií a reakciami na globálne a aj lokálne problémy dnešného sveta vnímané profesionálnymi umelcami a študentmi umeleckých škôl.

Článok. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Riaditeľ V. ročníka Textile Art of Today: Andrej Augustín,
Umelecký riaditeľ V. ročníka Textile Art of Today: Martin Augustín,
Realizačný tím V. ročníka Textile Art of Today: Soňa Javorská, Nikola Augustínová, Ivica Augustínová,
Sídlo: Palisády 53, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42268389, DIČ:2023713032,

vydáva štatút V. ročníka Textile Art of Today.

Článok. 2
USPORIADATELIA, ČAS A MIESTO KONANIA

Organizátorom V. ročníka Textile Art of Today je Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie.

Spoluorganizátori:

  • Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čuňovo, Slovenská republika
  • Tatranská galéria, Poprad, Slovenská republika
  • Slovácke Muzeum, Uherské Hradiště, Česká republika
  • Pesti Vigadó Gallery, Budapest, Maďarsko
  • Muzeum Historyczne, Bielsko–Biała, Poľská republika

Adresa sídla:

V. ročník Textile Art of Today
Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie,
Palisády 53, 811 06 Bratislava, Slovenská republika,
IČO:42268389, DIČ:2023713032
www.textileartoftoday.com,
e-mail: textileartoftoday@gmail.com

Článok. 3
PODMIENKY ÚČASTI

V. ročníka Textile Art of Today sa môžu zúčastniť profesionálni umelci a študenti umeleckých škôl.

Na výstavu Textile Art of Today možno prihlásiť klasické textilné diela, ako aj diela s inovatívnym prístupom. Akceptovaný bude aj experimentálny, netradičný prístup pri tvorbe diel, ktorý prekračuje hranice umeleckého textilu (novátorské postupy, moderné technológie, ale aj aktuálne témy súčasného globálneho sveta).

Každý umelec môže prihlásiť najviac tri diela, ktoré vytvoril v období rokov 2015 – 2018 v celkovom rozmere všetkých diel max. 5 m2, (pri trojrozmerných dielach max. 2m3 všetkých diel), maximálna váha diel môže byť do 10 kg vrátane obalu. Nadrozmerné diela môžu byť prijaté odbornou kurátorskou komisiou na základe dohody s autorom.

Organizátor si vyhradzuje právo nevystaviť všetky diela vo všetkých expozíciách výhradne v závislosti na priestorové, finančné a inštalačné možnosti výstavných priestorov.

Účasť vybraných diel na V. ročníku Textile Art of Today je viazaná účastníckym poplatkom 35 EUR – pre profesionálnych umelcov a 20 EUR pre študentov umeleckých škôl splatným do 30.7.2018, na účet:

Trienále textilu bez hraníc, o. z.,
Bankové spojenie: SBERBANK, a.s.
Číslo účtu:4040329001/3100
IBAN: SK7331000000004040329001
SWIFT: LUBA SKBX
Do poznámky uviesť: V. ročník Textile Art of Today

Vyplnenú prihlášku a fotografie prác, ktoré autor prihlasuje do výberového konania musia byť zaslané mailovú adresu: textileartoftoday@gmail.com najneskôr do 16. apríla 2018, s označením „V. ročník Textile Art of Today“.

Vyrozumenie o dielach vybraných výberovou komisiou na výstavu obdrží autor do 15.mája 2018.

Vybrané diela výberovou komisiou nesmú byť zamenené za iné!
Vybraní autori dostanú po skončení výstavy jeden výtlačok katalógu.
Vybrané práce musia byť zaslané poštou, kuriérom alebo osobne a doručené na adresu:
Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie, Novohradská 2, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, s označením „V. ročník Textile Art of Today“.

V. ročník Textile Art of Today bude mať päť reinštalácií v piatich galériách a štyroch krajinách (Slovenská republika, Česká republika, Poľská republika, Maďarsko). Autor je povinný zabezpečiť bezpečný obal, ktorý chráni umelecké dielo aby sa nepoškodilo pri niekoľkonásobnej manipulácii.

Diela, ktoré vyberie umelecká komisia musia byť doručené s označením „V. ročník Textile Art of Today“ do 8. augusta 2018. Tento termín je záväzný.

Poštovné a poistenie diel odoslané na výstavu s označením V. ročník Textile Art of Today hradí účastník. Náklady s poštou a poistným po ukončení projektu hradí organizátor ak sa nedohodne s autorom inak.

Každý vybraný účastník dáva súhlas s publikovaním svojho diela v médiách a katalógu v plnom rozsahu (v rámci propagácie s označením „V. ročník Textile Art of Today“), ktoré nadobúda platnosť podpísanou a odoslanou prihláškou vybraným autorom na mailovú adresu: textileartoftoday@gmail.com, Trienále textilu bez hraníc, občianske združenie s označením „V. ročník Textile Art of Today“.

Ku každému dielu musí prihlasovateľ odoslať nasledujúcu dokumentáciu: názov a rozmery diela, rok vzniku, krátku charakteristiku diela – čitateľne napísanú (idea, príbeh, súvislosti, inšpirácia), techniku a použitý materiál, fotografiu autora, kvalitné fotografie vybraných diel (v parametroch 300 Dpi) do 16. apríla 2018.

Inštaláciu vybraných diel zabezpečuje V. ročníkTextile Art of Today. V prípade, že má autor špeciálne inštalačné požiadavky, musí ich písomne doložiť k posielaným dielam.

Článok. 4
FINANCOVANIE TRIENÁLE TEXTILU BEZ HRANÍC.

Finančné náklady spojené s organizovaním zabezpečí V. ročník Textile Art of Today čiastočne z vlastných zdrojov, z grantu MK SR a iných grantov či nadácií a zo sponzorských príspevkov. Rozpočtované prostriedky sú doplnené o účastnícky poplatok podľa čl. 3 tohto štatútu. V. ročník Textile Art of Today príjme darovacou zmluvou sponzorské príspevky (dary) účelovo viazané na výstavy V. ročník Textile Art of Today. Trienále textilu bez hraníc, o. z., uzatvára zmluvy o reklame viazané na prípravu, konanie a dokumentáciu Trienále textilu.

Článok. 5
ODBORNÁ KURÁTORSKÁ RADA A ODBORNÁ POROTA

Na návrh členov V. ročníka Textile Art of Today menuje riaditeľ V. ročníka Textile Art of Today medzinárodnú odbornú kurátorskú radu a odbornú porotu zloženú z osobností výtvarného umenia, kultúry, výtvarnej teórie, kritiky a verejného života. Odborná kurátorskárada vyberá diela, ktoré budú vystavené na V. ročník Textile Art of Today, Odborná porota udeľuje ceny V. ročníka Textile Art of Today.

Ceny V. ročníka TEXTILE ART OF TODAY:

  • HLAVNÁ CENA BOŽENY AUGUSTÍNOVEJ za najlepšie výtvarné textilné dielo V. ročníka Textile Art of Today
  • Excellent award
  • CENA ZA PREKROČENIE HRANÍC V OBLASTI TEXTILNEJ TVORBY udeľuje rada kurátorov na návrh predsedu kurátorskej rady
  • ŠTUDENTSKÁ CENA cena za najlepšie študentské dielo s prihliadnutím na jeho inovatívnosť
  • Ceny galérií a kultúrnych inštitútov

DOKUMENTÁCIA TEXTILE ART OF TODAY

Dokumentáciu prípravy zabezpečuje V. ročník Textile Art of Today, ku dňu zahájenia výstavy vydá organizátor V. ročníka Textile Art of Today katalóg so zoznamom autorov a vystavovaných diel.

V Bratislave 11.7.2017

Akad. mal. Andrej Augustín, riaditeľ V. ročníka Textile Art of Today
Mgr. Art. Martin Augustín, umelecký riaditeľ V. ročníka Textile Art of Today
Soňa Javorská, projektová manažérka V. ročníka Textile Art of Today